Jako autorzy z doświadczeniem w pisaniu projektów wyjaśnimy na co zwrócić uwagę i jak nie popełnić błędów !

Poniżej znajdą Państwo kilka przydatnych informacji i porad, które mam nadzieję ułatwią napisanie dobrego wniosku i otrzymanie grantu w konkursie. Postaram się nie powielać informacji ogólnie dostępnych bo te znajdą Państwo na stronie programu oraz innych stronach internetowych.
Robert Zarębski

Informacje zawarte w tym artykule będą uzupełniane na bieżąco. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach poniżej oraz wymieniania się pomysłami.

Palcówki, które w Priorytecie 3 otrzymały już dotację w latach ubiegłych również mogą składać wnioski do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Istnieje przesłanka, aby sądzić, że te które nie otrzymały dofinansowania w latach poprzednich będą miały teraz większe szanse.
Należy przy tym pamiętać, że najważniejszym kryterium będzie jednak dobrze napisany i umotywowany wniosek, a nie sam fakt, że dana palcówka nie otrzymała wcześniej grantu.

W każdym konkursie część wniosków niestety nie przechodzi oceny formalnej.

Jest to najczęściej spowodowane różnego rodzaju przeoczeniami albo pomyłkami.
np. błędne dane (najczęściej wpisywane do wniosku metodą kopiuj/wklej)
Zdarzają się też błędy obliczeniowe popełnione podczas obliczania wkładu własnego organu prowadzącego.
Tu najlepiej posłużyć się przykładem.
Kwota dotacji stanowi 80% kosztów zadania.
Kwotę zadania wylicza się jako np. 12000 zł : 0,8 = 15000 zł.
Wkład własny wylicza się jako: 15000 zł – 12000 zł = 3000 zł

Dobra rada – warto poprosić kogoś, kto nie pomagał w pisaniu wniosku o jego sprawdzenie.
Niezależny korektor z detektywistycznym zacięciem nawet w idealnym wniosku potrafi znaleźć litrówkę albo pomyłkę.

Planując wydatki należy też Pamiętać , że co najmniej  50% otrzymanego wsparcia należy przeznaczyć na zakup książek.

Jak zwiększyć swoje szanse na dobrą ocenę wniosku ?

Dobrze napisany wniosek ma szansę otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Przede wszystkim powinien być zgodny z celami NPRCz, a są nimi :
Główny i ogólny cel programu to – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych.
Cel ten w Priorytecie 3 programu realizowany jest przez cel szczegółowy
, jakim jest – wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych.
Ma on zostać osiągnięty poprzez doposażenie przedszkoli , szkół i bibliotek pedagogicznych w nowe książki, zakup wyposażenia bibliotek w tych placówkach oraz działania promujące czytelnictwo wśród najmłodszych.
Działania te powinny w rezultacie zachęcić dzieci i młodzież do korzystania z oferty bibliotek.

Pisząc wniosek należy przejść na tzw. „myślenie projektowe” i  tak formułować zdania, aby były zgodne z celami projektu.
Mówiąc wprost.
Program ma rozwiązać jakiś problem.

Przeanalizujmy wniosek dla przedszkola ale rady tu zawarte można zastosować również we wniosku dla szkoły podstawowej.

CZEŚĆ II – OPIS ZADANIA
1 Opis dotyczący aktualnego księgozbioru placówki wychowania przedszkolnego; określenie potrzeb w zakresie zakupu książek.

Tu można otrzymać maksymalnie 20 punktów

Bez przesadnego użalania się w tym miejscu należy opisać swój problem.
Najczęściej jest to brak, albo zbyt mała ilość wartościowych i atrakcyjnych dla dzieci książek.
Stare księgozbiory są zwyczaj mocno zużyte, a tematyka nieaktualna, zbyt mała ilość w stosunku do potrzeb itp.
Im gorzej tym lepiej 😉 oczywiście zgodnie ze stanem faktycznym.
Opisując w tym punkcie potrzeby, warto odnieść się do współczesnych zainteresowań dzieci, albo do wartości, jakie chcemy im przekazać udostępniając w bibliotece konkretne książki.
Tolerancja, empatia, ciekawość świata, chęć do zdobywania wiedzy, likwidacja barier w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością, sposoby radzenia sobie z trudnościami itp.

W opisie programu na stronie NPRCz. W zakładce „O programie” znajdziemy taki wpis.
„Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne.”
Nasze dzieci w dorosłym życiu będą musiały wykazać gotowość do zmian i dostosowania się na ryku pracy. Kluczowa będzie gotowość do uczenia się (tj. czytania, zdobywania wiedzy) i nabywania nowych umiejętności.  
My podczas naszych spotkań autorskich “Śpiewająca Biblioteka” zachęcamy dzieci do czytania w pierwszej kolejności książek, które pomogą im odkryć ich predyspozycje, a później pogłębią wiedzę na temat ich zainteresowań i talentów.

Nasz wzór 🙂
Szczęście = odkryć zainteresowania + nazwać talenty + zdobywać i pogłębiać wiedzę + spełniać marzenia.

2 Opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci.

Tu można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Jak można zauważyć w tym punkcie jesteśmy proszeni o opis planowanych działań (liczba mnoga).
Jeżeli zaplanujemy i opiszemy tylko jedno działanie, to otrzymamy mniej punktów.
Dlatego warto jest zaplanować kilka działań promujących czytelnictwo pamiętając, że nie sama ilość zapewni nam przewagę.
Opis tych działań nie musi być długi, ważne aby był zrozumiały, a same działania zasadne z punktu widzenie celów programu.
Można wypunktować planowane działania i zastosować pod każdym syntetyczny opis.
Zwłaszcza jeżeli z nazwy samego działania nie można wywnioskować na czym będzie ono polegało i jaki będzie jego rezultat np. działanie pt. „Czytanki przebieranki”
Pomimo atrakcyjności tego tytułu zadania, osoba oceniająca wniosek nie będzie wiedziała, co autor miał na myśli i raczej nie będzie mogła przyznać za to punktów.
Ale już opisane – działanie pt. „Czytanki przebieranki” będzie polegało na zapraszaniu do grup przedszkolnych rodziców lub opiekunów, którzy w przebraniu będą czytali dzieciom swoje ulubione bajki.
Czas czytanej bajki do 10 minut, okres trwania działania 3 tygodnie, rezultat – budowanie u dzieci pozytywnych skojarzeń z czytaną książką, dzięki autorytetowi rodzica/opiekuna.
Teraz nie ma wątpliwości, jak działanie będzie wyglądało i co dzięki niemu osiągniemy 🙂
Przykłady działań promujących czytelnictwo :

Organizacja spotkań autorskich, wystaw i konkursów. Na przykład konkurs plastyczno-recytatorski do wierszy wybranego autora. Wręczenie książek powiązane z uroczystością pasowania na przedszkolaka, czytelnika lub ślubowania pierwszoklasisty. Na naszej stronie babciagrunia.pl udostępniamy bezpłatnie materiały, które mogą posłużyć do przeprowadzenie działań promujących czytelnictwo. Piosenka o bibliotece pt. „Mądra rzeka”. Wideo-słuchowisko na podstawie książki „Opowieści babci Gruni” 15 odcinków. Kolorowanki babci Gruni. Niebawem będą dostępne scenariusze zajęć do książek z serii Dobre Czytanki oraz kolejne piosenki.

3 Opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Tu można otrzymać maksymalnie 40 punktów

Ideę tego punktu można by określić zwrotem „Wszystkie ręce na pokład”, bo jeśli chodzi o wypracowanie dobrych skojarzeń i korzystnych nawyków czytelniczych wśród najmłodszych, każda pomoc się liczy.
Współpraca placówki przedszkolnej ze środowiskiem lokalnym.
Każdy przejaw takiej współpracy zaplanowany i wpisany do wniosku będzie miał wpływ na lepszą ocenę. To mogą być współprace z: inną placówką przedszkolną, szkołą, rodzicami, klubem sportowym, policjantem, strażakiem, kołem gospodyń, urzędem itd.

Jakiego rodzaju współdziałania mogą się tu pojawić?
Każdy przejaw i forma jest dobra i nie ma potrzeby stawiać tu tamy dla ludzkiej kreatywności i wyobraźni. np. prowadzenie korespondencji (trochę już zapomniana sztuka pisania do siebie listów) np. z innym przedszkolem czy szkołą lub np. Wójtem. Wspólne konkursy, wystawy, aukcje związane z czytaniem, albo książkami.
Każda społeczność lokalna ma swoją kulturę regionalną, albo specjalizację i to też są ważne aspekty, na których można bazować tworząc ciekawe działania i współprace.

Współpraca placówki przedszkolnej z biblioteką publiczną.
Należy opisać planowaną współpracę z biblioteką. Liczba przyznanych punktów w tej kategorii zależy od ilości i wartości opisanych pomysłów na współpracę z biblioteką publiczną. Im więcej planów i przemyślanych działań, tym lepiej będzie oceniony wniosek.
To mogą być działania proste, budujące świadomość wśród dzieci istnienia biblioteki, takie jak rozmowa o bibliotece, wspólne wejście na stronę biblioteki, rozmowa telefoniczna z bibliotekarzem, rozmowa on-line i wirtualny spacer po bibliotece, aby np. dowiedzieć się czy są w bibliotece konkretne książki, które chcemy wypożyczyć i przeczytać, sprawdzenie na mapie drogi do biblioteki itp. Albo działania bardziej zaawansowane, takie jak zaproszenie do przedszkola Pani bibliotekarki, wycieczka do biblioteki i wypożyczenie książek, wspólna organizacja spotkania autorskiego, konkursy, nauka piosenki o bibliotece i wykonanie jej np. z okazji Światowego dnia Bibliotekarza i Bibliotek 8 maja.

Tu zachęcam do bezpłatnego skorzystania z naszej piosenki pt. „Mądrz rzeka”, która opowiada o wartościach zawartych w książkach i zachęca do odwiedzania biblioteki. W ciekawy sposób pokazuje drogę od zdobywania wiedzy do spełniania marzeń
„Nie za górą, nie za lasem płynie sobie mądra rzeka. Czemu rzeka, taka mądra? Obok stoi Biblioteka…”

Czy konieczne jest dokonanie zakupu książek w jednym miejscu i rozliczenie zadania jedną fakturą ?

Nie ma takiego obowiązku, aby dokonywać zakupów w jednym miejscu i rozliczać dotację jednym dokumentem (fakturą).
Owszem, to może być w pewnym sensie wygodne dla beneficjenta, bądź dla osób, które będą rozliczały zadanie, ale znacznie ogranicza możliwości, urozmaicenia i dopasowania do potrzeb zakupów i działań. W końcu sam program rozwoju czytelnictwa w swoich zapisach zachęca do różnorodności działań, kreatywności osób realizujących zadania i współpracy środowisk lokalnych.
Podsumowując, można realizować zakupy z projektu u wielu podmiotów gospodarczych i rozliczać je zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie faktur i umów cywilno-prawnych.
Pamiętajmy jednak, aby nie popadać w skrajności 🙂 nie namawiam do przesadnego rozdrabniania zakupów i rozliczania ich ogromną ilością dokumentów.

Czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 pozwala na finansowanie honorariów dla autorów za spotkania autorskie ?

Odpowiadając najkrócej TAK, teraz (od 2 kwartału 2022 roku) można finansować honoraria dla autorów za spotkania autorskie 🙂

Do niedawna na stronie MEN w zakładce „pytania i odpowiedzi” poświęconej NPRCz widniała taka interpretacja tej kwestii – „W ramach promocji czytelnictwa szkoła organizuje spotkania autorskie i może zapraszać do szkoły literatów, ale nie może przeznaczać środków na wynagrodzenie dla gości. Obowiązuje zasada non-profit. W czasie spotkania może być natomiast zorganizowany punkt sprzedaży książek danego autora”.
Ta interpretacja mocno utrudniała realizację zaplanowanych spotkań autorskich w ramach priorytetu 3 NPRCz. Niektórzy beneficjenci rezygnowali z tej formy promocji czytelnictwa, kolejni szukali alternatywnego źródła finansowania, a jeszcze inni radzili sobie z tym problemem w ten sposób, że korzystali z pośredników.
Poszukiwano (firm, agencji), które świadczyły usługę organizacji spotkania autorskiego z literatem.
Taka firma wystawiała wtedy fakturę na organizację (słowo klucz) spotkania autorskiego i wszystko obywało się zgodnie z prawem i zgodnie z interpretacją regulaminu konkursu grantowego.
Przypominało to trochę przysłowiowy wóz Drzymały, o którym uczyliśmy się w szkole 🙂

Nowa interpretacja tej kwestii, to bardzo dobra decyzja, której gratulujemy urzędnikom.
Każdy może się pomylić, ważne żeby mieć odwagę przyznania się do pomyłki i zmiany stanowiska.
Nie jest to w żadnym razie faworyzowanie literatów jako grupy zawodowej, tak samo jak kupowanie książek w ramach priorytetu 3 NPRCz nie jest faworyzowaniem przedsiębiorców oferujących te książki.
Zachęcam Państwa do zapraszania na spotkania autorskie lokalnych pisarzy. Powodów jest wiele.

Po pierwsze, jest to też ukłon w kierunku nawiązywania współdziałania w środowisku lokalnym (odniesienie do pkt. 3 wniosku). A poza tym taki autor lokalny może być dobrym przykładem do naśladowania, kogoś kto ma siłę, aby coś osiągnąć, stworzyć i jest on kimś bliskim. Często lokalni pisarze mają w swoim dorobku opowiadania z wtrąceniami regionalnymi, co może być atrakcyjne dla młodych czytelników.
Poza tym łatwiejsza dostępność lokalnego pisarza i niższa cena za spotkanie.
Ceny za spotkania autorskie zaczynają się od kilkuset złotych poprzez tysiąc kilkaset zł. do kilku tysięcy złotych w zależności od autora i od kosztów, jakie literat musi zawrzeć w swojej cenie.
Znaczna część tej kwoty, to koszty podróży (niestety ostatnio coraz większe), noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, podatków, koszty księgowe itp.
Zapraszając takiego pisarza na spotkanie warto się do tego dobrze przygotować.
Na przykład, zapoznać dzieci z twórczością gościa i nawet jeśli sam o tym nie wspomniał, zaplanować spotkanie w odpowiednim pomieszczeniu. Niech to będzie biblioteka, sala zajęć, albo inne pomieszczenie z dobrą akustyką. Absolutnie nie najdą się na spotkania literackie korytarze szkolne, sale gimnastyczne oraz inne pomieszczenia, w których jest echo.
Organizowanie spotkania autorskiego w pomieszczeniach o złej akustyce i tym samym utrudnionej komunikacji mija się z celem !!!

Wytyczne odnośnie organizacji spotkań autorskich, które powyżej wyszczególniłem są wynikiem 16 lat doświadczeń w pracy z dziećmi, a dokładnie w prowadzeniu takich spotkań w bibliotekach, szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Wraz z autorką książek dla dzieci i młodzieży Edytą Zarębską (babcią Grunią) stworzyliśmy scenariusz spotkań autorskich pt.” Śpiewająca Biblioteka”
i przykładamy szczególną wagę do tego, aby podczas spotkania dzieciom było wygodnie, to co im przekazujemy było zrozumiałe i ciekawe, a rezultatem takiego spotkania było wytworzenie w młodych uczestnikach przekonania, że biblioteka jest fajna, a czytanie książek pomaga spełniać marzenia.
Niestety z uwagi na ograniczoną pojemność kalendarza, albo dużą odległość, a co za tym idzie koszty, nie jesteśmy w stanie przyjechać do wszystkich zainteresowanych. Dlatego stworzyliśmy innowacyjną usługę spotkanie autorskie WIDEO Śpiewająca Biblioteka.
W praktyce nasi klienci rejestrują się na stronie babciagrunia.pl i wykupują czasowy dostęp do usługi Spotkania WIDEO.
Potem przez okres np. 2 tygodni albo 1 miesiąca itd. (zależnie od wybranego pakietu) mogą korzystać bez limitów ilościowych z dostępnych nagrań i materiałów specjalnie przygotowanych do poprowadzenia zajęć pro czytelniczych.
To wygodna, nowoczesna i tania forma promocji czytelnictwa, która oczywiście nie zastąpi spotkania na żywo z autorem, ale jest ciekawym substytutem takiego spotkania.

Mamy opinie klientów, że Śpiewająca Biblioteka w wersji WIDEO spełnia prawie wszystkie znamiona spotkania z autorem na żywo. Potwierdzają to reakcje dzieci w trakcie odtwarzania filmu. Zachęcam do obejrzenia zwiastuna i wzięcia pod uwagę tej formy zajęć podczas planowania działań promujących czytelnictwo w swojej placówce. Zwiastun, szczegóły i ceny pakietów.

Czekam na Państwa pytania, sugestie i opinie.
Jestem ciekaw czy forma i treść tego artykułu były dla Państwa pomocne.
Wyrazem aprobaty będzie też kliknięcie symbolu serduszka pod zdjęciem głównym lub pozostawienie komentarza pod artykułem lub na facebooku.
Zapraszam do obserwowania nas i korzystania z kolejnych piosenek, materiałów i pomysłów na pracę z książką wśród dzieci, które już niebawem będziemy udostępniać na babciagrunia.pl
Jeśli dostaniemy od Was takie sygnały, że jest taka potrzeba napiszemy osobny artykuł na temat rozliczenia i przygotowania sprawozdania z realizacji grantu priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Życzę wszystkim grantopisarzom powodzenia i satysfakcji z otrzymanego wsparcia.

Pamiętajcie proszę, jeśli się nie powiedzie, Wasz wniosek nie jest stracony.
Zawsze można go dopracować i złożyć w kolejnej odsłonie za rok 🙂

Pozdrawiam śpiewająco
Robert Zarębski
Tweet

Zostaw komentarz